POP UP PARADE Ye Xiu

  • Back-Order
  • RM180.00
  • RM40.00

official pictures

figure details

other figures from The King's Avatar

Yi Ye Zhi Qiu: Ye Xiu Ver.

Yi Ye Zhi Qiu: Ye Xiu Ver.
~RM1,200.00 ~RM1,070.00
(Save RM130.00)